Η εταιρεία "FRIGOGLASS ανακοίνωσε τα τελικά στοιχεία από την εφαρμογή του Προγράμματος Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών σε στελέχη της, ως εξής:

1. Δια της από 19.06.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χορηγήθηκαν προς 27 συνολικά στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων της εταιρειών 624.641 Δικαιώματα εκ των οποίων ασκήθηκαν συνολικά από έναν δικαιούχο 1.459 Δικαιώματα και έτσι διατέθηκαν συνολικά 1.459 μετοχές.

2. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ως αυτή αναπροσαρμόστηκε δια της από 14.12.2011 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Δ (2009)

ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ    

1.459

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  

€ 3,07

ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

€ 2,77

3. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε μετρητά ολοκληρώθηκε την 1.10.2013, ανήλθε σε Ευρώ 437,70 και πιστοποιήθηκε με την από 1.10.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (η διαφορά μεταξύ της συνολικής τιμής έκδοσης των μετοχών και της ονομαστικής, ήτοι το ποσό των Ευρώ 4.041,43 ήχθη σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «διαφορά από έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο»). Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας προέβη στην έγκριση και καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η των στοιχείων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και με την πιστοποίηση της καταβολής της με τις υπ' αριθμ. K2-6295/31-10-2013 και K2-6295(δις)/31-10-2013 ανακοινώσεις.

4. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Eυρώ 15.178.149,60 διαιρούμενο σε 50.593.832 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Eυρώ 0,30 η κάθε μία.

5. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.