Ολοκληρώθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Panergon AE, 100% θυγατρική της εταιρείας Σφακιανάκης ΑΕΒΕ, όπως ανακοινώθηκε από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Ειδικότερα, η Σφακιανάκης ανακοίνωσε ότι η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία Panergon AE, σύμφωνα με την από 28.06.2013 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας, προέβη σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,49 εκατ. ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2,55 ευρώ σε 1,95 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στην Σφακιανάκης, η οποία ολοκληρώθηκε μετά τις εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών.