Από 1 έως 30 Νοεμβρίου, μπορούν τα στελέχη της Χαλκόρ που είναι δικαιούχοι οριστικών δικαιωμάτων προαίρεσης, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να ασκήσουν τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών. 

Η εταιρία αναφέρει σε ανακοίνωσή της τα εξής: 

«Στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του προγράμματος, τα στελέχη της εταιρείας που είναι δικαιούχοι οριστικών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρείας, καλούνται, από 1 έως 30 Νοεμβρίου 2013, να δηλώσουν εγγράφως στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας την πρόθεσή τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα οριστικά δικαιώματά τους. 

Η προσφορά αυτή απευθύνεται σε εννέα στελέχη της εταιρείας (μέλη διοικητικού συμβουλίου, γεν. διευθυντές, διευθυντικά στελέχη), στους οποίους χορηγήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης, κατά το έτος 2002 και αφορά σε 1.225.000 νέες, κοινές, ανώνυμες μετοχές της εταιρείας, εκ των οποίων 941.700 μετοχές αφορούν κατοχυρωμένα, αλλά μη ασκηθέντα δικαιώματα των ετών 2006 έως και 2012, ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2013, με τροποποίηση του καταστατικού της και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων κατά την έκδοση μετοχών. 

Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 38.486.258,26 ευρώ, διαιρούμενο σε 101.279.627 κοινές, ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ η καθεμία. Με βάση το πρόγραμμα, η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών έχει ορισθεί σε 3,45 ευρώ ανά μετοχή. 

Μετά την εμπρόθεσμη καταβολή από τους δικαιούχους της αξίας των ασκούμενων από αυτούς δικαιωμάτων προαίρεσης, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και έκδοση νέων, κοινών, ανωνύμων μετοχών, ανάλογα με τον αριθμό δικαιωμάτων που θα έχουν ασκηθεί με τις ως άνω δηλώσεις. 

Ακολούθως, το διοικητικό συμβούλιο θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι μετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα, να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Ο αριθμός των νέων μετοχών που τελικά θα εκδοθούν και θα ζητηθεί η εισαγωγή τους στο ΧΑ, εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα και θα καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, τα δικαιώματα που δεν θα έχουν ασκηθεί, μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του Νοεμβρίου του έτους 2013, καταργούνται οριστικά και δεν είναι δυνατή η αναβίωσή τους στο μέλλον.