Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη φθινοπωρινή της έκθεση για τις προοπτικές των οικονομιών των κρατών-μελών της ΕΕ, που δημοσιεύθηκε σήμερα, αναθεώρησε τις προβλέψεις της για την οικονομική δραστηριότητα στην Κροατία κατά το τρέχον έτος, αναμένοντας πιο ήπια ύφεση, ταυτόχρονα, όμως, τις επιδείνωσε σε ό,τι αφορά στο δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος της χώρας. 

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι η κροατική οικονομία θα συρρικνωθεί φέτος κατά 0,7%, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης, για ύφεση σε ποσοστό 1%. Το 2014, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Κροατίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,5% και κατά 1,2% το 2015. 

Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να φθάσει το 5,4% του ΑΕΠ το 2013, έναντι των εαρινών προβλέψεων της Επιτροπής για έλλειμμα στο 4,7%. Το 2014, το έλλειμμα αναμένεται να ανέλθει στο 6,5% του ΑΕΠ και να υποχωρήσει στο 6,2% το 2015. 

Παράλληλα, το δημόσιο χρέος προβλέπεται ότι φέτος θα διαμορφωθεί στο 59,6% του ΑΕΠ, στο 64,7% το 2014 και στο 69% το 2015. Οι εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής έκαναν λόγο για δημόσιο χρέος στο 57,9% του ΑΕΠ το 2013 και στο 62,5% για το 2014. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Κροατία αναμένεται σύντομα να υπαχθεί σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (Excessive Deficit Procedure - EDP), τον ευρωπαϊκό μηχανισμό που καθορίζει τα μέτρα που οι χώρες-μέλη της ΕΕ, των οποίων τα δημοσιονομικά μεγέθη παρουσιάζουν επιδείνωση, πρέπει να υιοθετήσουν, προκειμένου να ισοσκελίσουν τα δημόσια οικονομικά τους και συμμορφωθούν με τις τιμές αναφοράς, που ορίζει η συνθήκη του Μάαστριχτ, για δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3% και δημόσιο χρέος στο 60%.