Τη μη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 01/07/2012-30/06/2013, αποφάσισε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Jumbo

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων και αναφορικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 01.07.2012-30.06.2013, η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους και μεταφοράς εις νέον από τα κέρδη της εν λόγω χρήσης ποσού 29.104.433,63 ευρώ προς ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας (μετά την αφαίρεση των φόρων ποσού 19.546.726,73 ευρώ, του τακτικού αποθεματικού ποσού 3.728.551,95 ευρώ και του έκτακτου αποθεματικού ποσού 64.997.338,00 ευρώ). 

Σε συνέχεια της από 11.10.2013 ανακοίνωσης της εταιρείας, οι 149.441 κοινές, ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, χωρίς δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2012/2013, θα πάψουν να διαπραγματεύονται ως χωριστή σειρά μετοχών (ΜΠΕΛΑΑΜ), στις 08.11.2013 και θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στην ίδια σειρά μαζί με όλες τις υπόλοιπες κοινές, ονομαστικές μετοχές της εταιρείας στις 14.11.2013.

TAGS