Την έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών, ως αποτέλεσμα άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ανακοίνωσε η Frigoglass

Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι, την 14η Νοεμβρίου, ξεκινά η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.459 νέων, κοινών μετοχών της εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 437,70 ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) από ένα στέλεχος της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ως ακολούθως:
- 1.459 μετοχές, με τιμή διάθεσης 3,07 ευρώ ανά μετοχή. 

Με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ, από την 14η Νοεμβρίου 2013.
Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα και το λογαριασμό αξιών στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) του δικαιούχου, πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
Η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ.