Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε η Eurobank.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Eurobank Ergasias θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 11/11/2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Αυγούστου 2013, η οποία καλύφθηκε πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με εισφορά σε είδος.
 
Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Αυγούστου 2013 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 425.625.000 ευρώ, με έκδοση 1.418.750.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμή διάθεσης 0,48 ευρώ η κάθε μία, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και συγκεκριμένα με εισφορά του συνόλου των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε., συνολικής αξίας 681 εκατ. ευρώ (όπως προέκυψε από την αποτίμησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920).
 
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των νέων μετοχών από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (AMK) έχει ως εξής:
 
(Γεγονότα Ημερομηνία)
- Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 11/11/2013
- Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3 του ν.3401/2005 12/11/2013
- Ανάρτηση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 12/11/2013
- Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών από ΑΜΚ 12/11/2013
- Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών από ΑΜΚ 12/11/2013
- Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών από AMK 14/11/2013
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα μεταβληθεί, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας. Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 11-11¬2013, θα δημοσιευθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (http://www.eurobank.gr), στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.cmc.gov.gr) την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013.

TAGS