Τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της και σε ανώτατα στελέχη της εταιρείας ανακοίνωσε η Κορρές ΑΕ Φυσικά Προϊόντα.

Οι βασικοί όροι του προγράμματος είναι οι εξής:

Η διάρκεια του προγράμματος είναι πενταετής, δηλαδή μέχρι και το έτος 2017.

Το διοικητικό συμβούλιο θα ορίζει κάθε χρόνο τα δικαιώματα που θα χορηγούνται, κατά τον τρέχοντα κάθε φορά χρόνο (εφεξής τα «δικαιώματα»), τους δικαιούχους, καθώς και την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων.

Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα μπορούν να διατεθούν, βάσει του προγράμματος, δεν μπορεί να υπερβεί στο σύνολό του το 2% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους θα είναι ίση με την ονομαστική αξία τους, δηλαδή 0,38 ευρώ ανά μετοχή.
Οι δικαιούχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων θα πρέπει να προκαταβάλουν στην εταιρεία την τιμή διάθεσης των μετοχών για τις οποίες ασκούν τα δικαιώματα.

Οι μετοχές που θα διατεθούν, βάσει του προγράμματος, θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε να διατεθούν για το τρέχον έτος 136.500 δικαιώματα σε τρία ανώτατα στελέχη της εταιρείας.