Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΕΤΕΜ για το εννεάμηνο του 2013 ανήλθαν σε € 61,9 εκ., έναντι € 74,6 εκ. το εννεάμηνο του 2012 μειωμένες κατά 17%.

Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε € 20,3 εκ. έναντι € 31,4 εκ. κατά το εννεάμηνο του 2012, μειωμένες κατά 35,4%.

Στο τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης υπήρξε σχετική ανάκαμψη των ενοποιημένων πωλήσεων με τη συνολική πτώση για τους εννέα πρώτους μήνες να περιορίζεται στο 17% έναντι πτώσης 21% στο πρώτο εξάμηνο.

Οι βασικοί παράγοντες της πτώσης των πωλήσεων, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος, έχουν παραμείνει σταθεροί και θα μπορούσαν να συνοψιστούν στη συνεχιζόμενη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελληνική αγορά, στη σημαντική κάμψη των φωτοβολταϊκών έργων καθώς και στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στην ευρύτερη περιοχή των Bαλκανίων, όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ΕΤΕΜ.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,1 εκ., στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 7,9 εκ. έναντι ζημιών € 7,1 εκ. το εννεάμηνο του 2012.

Τέλος, οι ενοποιημένες ζημιές ανά μετοχή, για το εννεάμηνο του 2013, ήταν € 0,2624 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών € 0,2336 ευρώ ανά μετοχή το εννεάμηνο 2012.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 2 εκ. έναντι ζημιών € 0,8 εκ. το εννεάμηνο του 2012, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εταιρίας για την περίοδο που έληξε στις 30/09/2013, ήταν ζημιές € 6,5 εκ. ή € 0,2158 ανά μετοχή, έναντι ζημιών € 5,2 εκ. ή € 0,1749 ανά μετοχή, το εννεάμηνο του 2012.

Οι ενοποιημένες ταμειακές λειτουργικές εισροές έφτασαν τα € 2,7 εκ. έναντι εκροών € 2,4 εκ. το εννεάμηνο 2012, ενώ οι αντίστοιχες εταιρικές εκροές διαμορφώθηκαν σε € 0,5 εκ. έναντι € 0,9 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Τέλος οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες το εννεάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε € 2,5 εκ. για τον Όμιλο και € 0,02 εκ. για την εταιρία, έναντι € 1,8 εκ. για τον Όμιλο και € 0,5 εκ. για την εταιρία το εννεάμηνο του 2012.

Ο Όμιλος ΕΤΕΜ πρωταρχικά και ως στρατηγική επιλογή επικεντρώνεται στην επέκταση των δραστηριοτήτων του σε καινοτόμα προϊόντα, υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίας αιχμής. Πιστός στην προαναφερθείσα επιλογή του, ο Όμιλος ΕΤΕΜ, έχει ήδη επενδύσει € 2,7 εκ. σε πάγιο εξοπλισμό στους πρώτους εννέα μήνες του 2013.

Ταυτόχρονα συνεχίζεται η προσπάθεια εξορθολογισμού των εξόδων και δημιουργίας θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ώστε να χρηματοδοτούνται τόσο οι ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης όσο και το πρόγραμμα επενδύσεων.