Την αύξηση κεφαλαίου κατά 3.523.150,08 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,24 ευρώ και την επέκταση του σκοπού της εταιρίας στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση λογισμικού εφαρμογών διαδικτύου αποφάσισε η Γ.Σ. της Καράτζη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας η έκτακτη γενική συνέλευση της Καράτζη, που πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2013 με απαρτία 84,686%, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 3.523.150,08 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,24 ευρώ. 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με: i) κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 1828/89 ποσού 2.593.914,40 ευρώ, και ii) κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 929.235,68 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 

Μετά την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται στο ποσό των 24.662.050,56 ευρώ και διαιρείται σε 14.679.792 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,68 ευρώ ανά μετοχή. 

Επιπλέον, η Γ.Σ. ενέκρινε το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού ποσού 3.430.044,57 ευρώ από τα «κέρδη εις νέον». 

Τέλος, ενέκρινε την επέκταση του σκοπού της εταιρίας στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση λογισμικού εφαρμογών διαδικτύου (internet) και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της. 

Επίσης, εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της εταιρίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.