Η χρηματοδότηση με επιμερισμό κινδύνου είναι ένα χρήσιμο μέσο για τη διευκόλυνση και βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη ρευστότητα και προτρέπει τις συστημικές και συνεταιριστικές τράπεζες να υπογράψουν συμβάσεις με την ΕΤΕπ, ώστε να το προωθήσουν στην ελληνική αγορά, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ) Βασίλης Κορκίδης. 

Επίσης, θεωρεί ότι το συγκεκριμένο "εργαλείο" καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αμοιβαίων παρεμβάσεων με παροχή εγγυήσεων σε εταιρείες και σε τράπεζες που δανείζουν τις μικρομεσαίες εταιρείες. Επιπρόσθετα, οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό εγγυήσεων επί των εγκεκριμένων δανείων των ΜΜΕ καθώς και τιτλοποίησης των υφιστάμενων και νέων χαρτοφυλακίων. 

Ακόμη, ο κ. Κορκίδης επισημαίνει ότι σκοπός του συγκεκριμένου μηχανισμού είναι να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι εθνικές δυνατότητες, καθώς και οι δυνατότητες της ΕΤΕπ, για την αύξηση του όγκου χρηματοδότησης των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

Το ΕΒΕΠ ενημερώνει στην σχετική ανακοίνωσή του για το Χρηματοδοτικό Μέσο Επιμερισμού του Κινδύνου (Risk-Sharing Instrument) το οποίο είναι ένα νέο δανειακό πρόγραμμα του RSFF για την υποστήριξη καινοτόμων ΜΜΕ και μικρότερων εταιρειών μέσης κεφαλαιοποίησης. Το RSI είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα εγγυήσεων με το οποίο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων παρέχει εγγυήσεις σε τράπεζες και εταιρείες χρηματοδοτικής πίστωσης. 

Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία του ΕΤΕ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο πλαίσιο του Έβδομου Πλαισίου Προγράμματος για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη) και χρησιμοποιεί την ικανότητα Ανάληψης Κινδύνου του ΕΤΕ. Είναι μέρος και συμπλήρωμα του υφιστάμενου RSFF (μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων) το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕπ. 

Το RSI υποστηρίζει τις ΜΜΕ και τις Μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που έχουν δυνατότητες να καινοτομήσουν ή να εστιάσουν στην Ε&Α και στην καινοτομία. Αυτές ορίζονται ως εταιρείες που πληρούν ένα από τα εξής κριτήρια:
- Επενδύουν στην παραγωγή ή την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και/ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας, ή
- Είναι «ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις» προσανατολισμένες στην καινοτομία, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό τους ή ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε πάνω από 20% ετησίως κατά τα τελευταία έτη, ή
- Είναι «καινοτόμες» επιχειρήσεις, δηλαδή ικανοποιούν τουλάχιστον ένα από τα «κριτήρια καινοτομίας» από μια σειρά προκαθορισμένα κριτήρια. 

Υπό το RSI, η ΕΤΕπ παρέχει εγγυήσεις σε επιλεγμένους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η εγγύηση καλύπτει 50% της απώλειας επί κάθε νέου επιλέξιμου δάνειου ή εκμίσθωση που συνάπτεται στη διάρκεια μιας διετούς περιόδου. Χάρη στο μειωμένο πιστωτικό κίνδυνο και τη χαμηλότερη κατανάλωση κεφαλαίου που επιτυγχάνεται μέσω της εγγύησης, η ΕΤΕπ ενθαρρύνει τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να επεκτείνουν νέα δάνεια και εκμισθώσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις με πιο ελκυστικούς όρους. Η εγγύηση προσφέρεται με ευνοϊκούς όρους και, ως εκ τούτου, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν μέρος του οικονομικού οφέλους στους πελάτες τους. 

Το RSI απευθύνεται και διατίθεται σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που λειτουργούν στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. των 27, καθώς και σε χώρες που είναι συνδεδεμένες με την FP7 που είναι η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία, η Ελβετία, το Ισραήλ, η Τουρκία, η Κροατία, η ΠΓΔΜ, η Σερβία, η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τα Νησιά Φαρόε και η Μολδαβία. Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να βρουν πληροφορίες για το πώς θα εργαστούν μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο διαδικτυακό τόπο του http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/RSI ή επικοινωνώντας με email ([email protected]). 

Ο σκοπός της χρηματοδότησης μπορεί να είναι οι επενδύσεις (φυσικά ή άυλα περιουσιακά στοιχεία) και/ή το κεφάλαιο κίνησης και το ποσό πρέπει να είναι τουλάχιστον 25.000 ευρώ με ανώτατο όριο 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Η διάρκεια του προϊόντος είναι τουλάχιστον 2 έτη, με ανώτατο όριο τα 7 έτη. Το μέγιστο εγγυημένο ποσό είναι 60 εκατομμύρια ευρώ ανά ενδιάμεσο οργανισμό και 90 εκατομμύρια για ενδιάμεσο όμιλο. Με ποσοστό εγγύησης 50% αυτό σημαίνει μέγιστος όγκος χαρτοφυλακίου 120 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδότηση ανά ενδιάμεσο οργανισμό και 180 εκατομμύρια για όμιλο ενδιαμέσων.