Στα 6,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ στο εννεάμηνο του 2013 έναντι 124,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε 1,5%, διαμορφούμενος στα 4,493 δισ., ενώ τα EBIΤDA ανήλθαν στα 681 εκατ., πτωτικά κατά 17,2%.

Αναλυτικότερα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2013 είναι μειωμένα κατά € 141,3 εκατ. (17,2%) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012 και ανήλθαν σε € 681 εκατ. έναντι € 822,3 εκατ.

Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2012 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετικό αποτέλεσμα € 191,7 εκατ. από τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων έως και την 31η/12/2011 με τη ΔΕΠΑ.

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2013 έχουν επιβαρυνθεί με € 109 εκατ. από την εφαρμογή της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., για ολόκληρο το διάστημα από 1/7/2010 έως 30/9/2013, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η εν λόγω επιβάρυνση καταγράφηκε στα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου του 2013.

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,2%, σε σύγκριση με 18% το εννεάμηνο του 2012. Χωρίς την επιβάρυνση της προαναφερθείσας Απόφασης της Διαιτησίας και χωρίς το εφάπαξ θετικό αποτέλεσμα από τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων με τη ΔΕΠΑ., το EBITDA θα βελτιωνόταν κατά 25,3% (€ 159,4 εκατ.) στα € 790 εκατ. από € 630,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2012, με το αντίστοιχο περιθώριο να αυξάνεται στο 17,5% από 13,8%.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «Τα αποτελέσματα του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2013 παρουσίασαν μικρή μείωση του κύκλου εργασιών κατά 1,5%, κυρίως λόγω της μειωμένης ζήτησης. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε σε € 681 εκατ. έναντι € 630,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2012, εξαιρουμένης της θετικής εφάπαξ επίπτωσης της διευθέτησης το 2012 των οικονομικών εκκρεμοτήτων με τη ΔΕΠΑ, σημειώνοντας αύξηση κατά 8%, παρά την επιβάρυνση κατά € 109 εκατ. από την απόφαση της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.»

Λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική επιβάρυνση της απόφασης για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και με παραδοχές για μέσο όρο τιμών για το πετρέλαιο Brent $ 105/bbl, την ισοτιμία €/$ 1,28 και το CO2 € 4,8/τόνο για το διάστημα Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου 2013, τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το σύνολο του έτους εκτιμάται πως θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:

Έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας: € 5,8 δισ.
Συνολικά Έσοδα: € 6 δισ.
Περιθώριο EBITDA: 15,0%-15,5%». 

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε μείωση κατά € 69,8 εκατ. (1,5%) και διαμορφώθηκε σε € 4.493,9 εκατ. από € 4.563,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2012. Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 65,9 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά € 24,2 εκατ. σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2012, λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς και από το γεγονός ότι στην αντίστοιχη περίοδο του 2012 υπήρχε αυξημένος αριθμός αιτήσεων για συνδέσεις με το δίκτυο από παραγωγούς ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β).

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, ανήλθαν σε € 4.348,9 εκατ. έναντι € 4.347,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2012, παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμολογιακές αυξήσεις από 1/1/2013 αντισταθμίστηκαν εξ ολοκλήρου από τη μείωση του όγκου των πωλήσεων λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, την επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων της ΔΕΗ και από την αρνητική επίδραση ύψους €17,7 εκατ. λόγω της προαναφερθείσας Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ κατά την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/9/2013.

Στο γ' τρίμηνο, τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 52,6 εκατ. σε € 1.492,4 εκατ. εξαιτίας της μείωσης του όγκου των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά κατά 1.307 GWh (8,8%), ως αποτέλεσμα της πτώσης της συνολικής ζήτησης κατά 9%, η οποία αντιστάθμισε τη θετική επίδραση της αύξησης των τιμολογίων.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, ανήλθαν σε € 270,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση € 41 εκατ. (17,9%) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012.

Εξαιρώντας την αρνητική επίδραση των εφάπαξ προβλέψεων ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για τα χρέη τρίτων προμηθευτών που διενεργήθηκαν το β΄ τρίμηνο του 2012 και τη θετική επίδραση της αντιστροφής πρόβλεψης για τους φωτεινούς σηματοδότες Αττικής το α΄ τρίμηνο 2012, η αύξηση των προβλέψεων διαμορφώνεται σε € 32,2 εκατ. (13,5%).

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά € 71,5 εκατ. (1,9%), από € 3.741,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2012, σε € 3.812,9 εκατ., εξαιτίας της επιβάρυνσης των "λοιπών λειτουργικών εξόδων" από την Απόφαση της Διαιτησίας, για το διάστημα 1/7/2010 - 31/12/2012.

Όπως εξάλλου προαναφέρθηκε, στις λειτουργικές δαπάνες του εννεαμήνου του 2012 έχει περιληφθεί εφάπαξ θετικό αποτέλεσμα € 191,7 εκατ. από τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων με τη ΔΕΠΑ.

Συμπερασματικά, το εννεάμηνο του 2013, το 49,9% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας, έναντι 54,1% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση του ποσοστού των δαπανών για υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο σε 19,3% από 24,4% των συνολικών εσόδων.

Αντίθετα, η συμμετοχή της δαπάνης για την κάλυψη του μεταβλητού κόστους τρίτων συμβατικών παραγωγών αυξήθηκε σε 6,8% από 4,6%, όπως και η συμμετοχή της δαπάνης για τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος τρίτων παραγωγών σε 1,9% από 1,1%, ενώ για τα δικαιώματα CO2 διαμορφώθηκε σε 3,3%.

Οι προβλέψεις απορρόφησαν το 6% των συνολικών εσόδων το εννεάμηνο του 2013 έναντι 5% την αντίστοιχη περίοδο του 2012.