Η Profile ανακοινώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2013 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2007, ύψους 0,05615 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι μέτοχοι που κατείχαν μετοχές της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 29ης Ιουλίου 2008. Οι ως άνω δικαιούχοι μέτοχοι, οι οποίοι για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή του πριν την ως άνω ημερομηνία.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2007 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.