Αυξημένα EBITDA κατά 15,1% και μείωση του κύκλου εργασιών εμφάνισε ο όμιλος Υγεία κατά την περίοδο του εννεαμήνου του 2013. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος κατέγραψε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα 11,4 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 10,3 εκ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ μετά από φόρους ανέρχονται για το 9μηνο του 2013 σε ζημιές 8,9 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 10,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Σε εταιρικό επίπεδο, το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 6,2 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 3,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω της πώλησης της συμμετοχής στην κυπριακή θυγατρική εταιρεία Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική “Ευαγγελισμός” ΛΤΔ και της εφάπαξ επίδρασης του αναβαλλόμενου φόρου από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών από 1/1/2013. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα του ΥΓΕΙΑ μετά από φόρους ανέρχονται για το 9μηνο του 2013 σε κέρδη 0,2 εκ. ευρώ έναντι κερδών 3,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. 

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 171,1 εκ. ευρώ, έναντι 177,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ ανήλθε στα 100,7 εκ. ευρώ έναντι 102,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.