Καθαρά κέρδη ύψους 262 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας για το εννεάμηνο του 2013, περιλαμβανόμενης ζημιάς ύψους 265 εκατ. ευρώ από την απομείωση της συμμετοχής στην Eurobank, έναντι ζημιών 2,455 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Η τράπεζα σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση τη "διατήρηση του θετικού αποτελέσματα σε επίπεδο κερδών προ φόρων και έκτακτων αποτελεσμάτων για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο,  καταδεικνύοντας σαφή βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος". 

Επισημαίνει παράλληλα την "περαιτέρω μείωση των προβλέψεων κατά το γ΄ τρίμηνο ως αποτέλεσμα του μειωμένου ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών στην Ελλάδα και τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Στο εννεάμηνο, οι προβλέψεις του Ομίλου διαμορφώνονται σε €1.239 εκατ., σε σχέση με €1.872 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2012, σημειώνοντας σημαντική μείωση κατά 34%", αναφέρει. 

Όσον αφορά τη μείωση του κόστους η τράπεζα σημειώνει την περικοπή των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη κατά 7% και 3% αντίστοιχα, σε σχέση με το εννεάμηνο 2012, όπως και τη σημαντική μείωση δαπανών προσωπικού κατά 13% στην Ελλάδα, υποστηριζόμενη από την εφαρμογή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από 1.7.2013

Επισημαίνει επίσης τη σωρευτική μείωση του εγχώριου λειτουργικού κόστους κατά 25% από το εννεάμηνο του 2009, κυρίως μέσω της περικοπής των δαπανών προσωπικού κατά 28% την ίδια περίοδο (προσαρμοσμένες λόγω της ενοποίησης της FBB και της Probank). Λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνημένη περικοπή κατά 3,5% στις αρχές του 2014, η σωρευτική μείωση από την αρχή της κρίσης θα ξεπεράσει το 30%, αναφέρει η Εθνική Τράπεζα.

Για την ποιότητα του χαρτοφυλακίου και τις προβλέψεις η τράπεζα σημειώνει τα εξής: 
-  Διατήρηση της αποκλιμάκωσης του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, με σημαντικά χαμηλότερες νέες επισφάλειες κατά 60% το εννεάμηνο του 2013, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012

- Δείκτης καθυστερήσεων 90+ ημερών στο 21,9% για τον Όμιλο και στο 27,1% για το εγχώριο χαρτοφυλάκιο, σημαντικά χαμηλότερος από τις άλλες συστημικές τράπεζες

- Υψηλό ποσοστό κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων του Ομίλου και της Τράπεζας από προβλέψεις στο 55%, το υψηλότερο μεταξύ των ανταγωνιστών
 
Για την κερδοφορία των θυγατρικών της αναφέρει: 
- Ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά της θυγατρικής της ΕΤΕ στην Τουρκία, Finansbank, με καθαρά κέρδη ύψους €412 εκατ. στο εννεάμηνο, αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 9% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, παρά τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις από την εφαρμογή περισσότερο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής που αντιμετωπίζει το σύνολο του τουρκικού τραπεζικού κλάδου

- Θετική συνεισφορά από τις δραστηριότητες στη ΝΑ Ευρώπη, με καθαρά κέρδη ύψους €17 εκατ. στο εννεάμηνο, έναντι ζημιών €38 εκατ. το εννεάμηνο του 2012

Για την κεφαλαικής επάρκεια ο όμιλος ανακοίνωσε ότι ο Pro-forma δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώθηκε στο 9,4%. 

Ανακοίνωσε επίσης σημαντική αύξηση της καταθετικής βάσης του Ομίλου στο εννεάμηνο κατά 17% σε ετήσια βάση, μέσω συνεισφοράς όλων των κύριων περιοχών δραστηριοποίησης της ΕΤΕ: Ελλάδα +23%, ΝΑ Ευρώπη +14%, Finansbank +21% (σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία) καθώς και: 

-Ταχεία μείωση του κόστους καταθέσεων, λόγω της ανατιμολόγησης των προθεσμιακών καταθέσεων

- Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα κατά €8,7 δισ. από την αρχή του έτους και κατά €10,8 δισ. σε ετήσια βάση, με παράλληλη εξάλειψη της έκθεσης στον ELA

- Περαιτέρω βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα στο 88%, έναντι 109% στο εννεάμηνο του 2012. Σε επίπεδο Ομίλου, ο σχετικός δείκτης μειώνεται για πρώτη φορά κάτω του 100% (97%), έναντι 115% το Σεπτέμβριο του 2012

Αλ. Τουρκολιάς: Αλλαγή κλίματος στη χώρα και το τραπεζικό περιβάλλον

"Οι συνθήκες για σταδιακή οικονομική ανάκαμψη έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται και οι πρώιμες ενδείξεις βελτίωσης του οικονομικού κλίματος μετατρέπονται σε οικονομικό αποτέλεσμα", αναφέρει σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Αλέξανδρος Τουρκολιάς και προσθέτει: "Είναι γενική διαπίστωση ότι υπάρχει αλλαγή κλίματος στη χώρα και το τραπεζικό περιβάλλον. Η πρόοδος, που διαφαίνεται σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και στο τραπεζικό σύστημα, έχει εκδηλωΚεί σε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο είναι στη διαδικασία μετουσίωσης σε επενδύσεις. Είναι σημαντικό να χτίσουμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια.

Ο Όμιλος της ΕΤΕ επέτυχε θετική κερδοφορία στο εννεάμηνο του 2013, λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών στην Ελλάδα, καθώς και της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος, επιτρέποντας αντιλογισμό απομειώσεων και μείωση των διαπραγματευτικών ζημιών. Η περιστολή των λειτουργικών εξόδων στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη συνεχίστηκε. Η χρηματοδοτική εξάρτηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε θεαματικά, καθώς οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου. Το διεθνές δίκτυο θυγατρικών συνέχισε να συμβάλλει καθοριστικά στα αποτελέσματα. Ωστόσο, η πιο ενθαρρυντική εξέλιξη είναι η σχετική σταθεροποίηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των δανείων στην εγχώρια αγορά, η οποία περιορίζει την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από τις υπέρογκες προβλέψεις του προηγούμενου έτους και προδιαθέτει θετικά για τη μελλοντική πορεία των εργασιών.

Τα αποτελέσματα αυτά επετεύχθησαν παρά τις προσωρινές δυσκολίες στην τουρκική αγορά κατά το γ΄ τρίμηνο του 2013. Συγκεκριμένα, η περιοριστική νομισματική πολιτική και οι αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τουρκικών τραπεζών άσκησαν πίεση στην κερδοφορία τους βραχυπρόθεσμα. Παρόλα αυτά, τα κέρδη της Finansbank αυξήθηκαν στα €412 εκατ., ενώ η ρευστότητα και η ποιότητα ενεργητικού διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης του Ομίλου, συνεχίζουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, όπως η πρόσφατη πώληση ποσοστού 66% της συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία Εθνική Πανγαία, η οποία εκτιμάται ότι θα βελτιώσει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 40 μ.β.

Ωστόσο, οι προκλήσεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένουν. Τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης της BlackRock αναμένονται σε λίγες εβδομάδες και τον επόμενο χρόνο περιμένουμε την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που θα διεξαχθεί εντός του πλαισίου εποπτικών απαιτήσεων της ΕΚΤ. Πιστεύουμε ότι το τραπεζικό σύστημα είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ασκήσεις αυτές και αποτελούν ευκαιρία ώστε οι ελληνικές τράπεζες να τεθούν σε συγκρίσιμη βάση με τις ευρωπαϊκές. Η βελτίωση της θέσης και των προοπτικών της ΕΤΕ θα αποκαταστήσει τη δυνατότητά της να συμβάλλει στην ενεργότερη αναπτυξιακή στήριξη της ελληνικής οικονομίας.