Την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου εξυγίανσης ξεκίνησε η Sato. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έναρξη της εφαρµογής του πλάνου εξυγίανσης απέδωσε θετικό αποτέλεσμα στο EBITDA του εννεαµήνου του 2013, που ανήλθε σε κέρδη 7,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,7 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012. 

Η εταιρεία επισημαίνει, επίσης ότι, βάσει του επιχειρηματικού σχεδιασµού ανάπτυξης, έχει ήδη προβεί σε νέες συνεργασίες µε ηγέτιδες, σε παγκόσμιο επίπεδο εταιρείες επίπλου γραφείου, αναδιαρθρώνει το δίκτυο της με νέα καταστήµατα, αναπτύσσει νέες κατηγορίες και επαναλανσάρει την νέα ταυτότητα του ΕΝΤΟΣ. 

Με τη σύμφωνη γνώμη του 76,79% των πιστωτών και προµηθευτών της εταιρείας, οι συνολικές υποχρεώσεις μµειώθηκαν κατά 46,1 εκατ. ευρώ από 74,5 εκατ. ευρώ, την 30/11/2012, ημερομηνία αναφοράς, βάσει της οποίας συντάχθηκε το πλάνο εξυγίανσης της εταιρείας στα 28,4 εκατ. ευρώ, την 30/09/2013. 

Ειδικότερα, η μείωση των υποχρεώσεων προήλθε την ίδια χρονική περίοδο από:
- Απομείωση υπολοίπων πιστωτών – προμηθευτών κατά 9,3 εκατ. ευρώ.
- Μετοχοποίηση δανειακών υποχρεώσεων κατά 18,7 εκατ. ευρώ.
- Μεταβίβαση παγίων και δικαιωμάτων χρήσης αξίας 18,1 εκατ. ευρώ. 

Σημαντική μεταβολή επήλθε στην καθαρή θέση της εταιρείας, η οποία από -29,8 εκατ. ευρώ, την 30/06/2013, ανήλθε σε -2,2 εκατ. ευρώ, την 30/09/2013, παρουσιάζοντας βελτίωση 27,5 εκατ. ευρώ. 

Οι παραμένουσες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 9,7 εκατ. ευρώ από 12,1 εκατ. ευρώ, την 30/11/2012, στα 2,4 εκατ. ευρώ, την 30/09/2013, θέτοντας τα θεµέλια για µία υγιή συνέχιση της επιχειρηµατικής λειτουργίας της εταιρείας. 

Με γνώμονα τη συνέπεια για την υλοποίηση και τη συνέχιση του προγράµµατος αναδιάρθρωσης, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 50,1%, από 12,8 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012, στα 6,3 εκατ. ευρώ».