Με κέρδη μετά φόρων 4,15 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο του 2013 για την Attica Group, έναντι ζημιών 14,97 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2013.

Επίσης, ο όμιλος παρουσίασε ενοποιημένες πωλήσεις 214,83 εκατ. ευρώ (207,16 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2012) και ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 32,39 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 13,79 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012. 

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η σημαντική ενίσχυση των Κερδών προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) είναι αποτέλεσμα σειράς ενεργειών της Διοίκησης που αφορούν στη μείωση των διοικητικών εξόδων και των εξόδων διάθεσης και στην ενεργητική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων με σκοπό τη βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο.

Επίσης στη βελτίωση των αποτελεσμάτων συνέβαλε η μείωση των τιμών των καυσίμων η οποία, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων, επέφερε μείωση στο κόστος καυσίμων και λιπαντικών του Ομίλου σε ποσοστό 9,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.