Ο όμιλος εταιρειών DIONIC ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 9μηνου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.)

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €30 εκατ. αυξημένος κατά 7%. Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε €10,3 εκατ. έναντι €8,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου, διαμορφώθηκαν σε €3,5 εκατ. έναντι €0,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε €1,6 εκατ. έναντι ζημιών €1,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ τα κέρδη προ φόρων του ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν σε ζημία €1,4 εκατ. έναντι ζημιών €3,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν €2,3 εκατ. έναντι ζημιών €3,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με την σημαντική πτώση της κατανάλωσης στην εγχώρια αγορά και την έλλειψη ρευστότητας έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά τον κλάδο της διανομής και χονδρικού εμπορίου

Παρ' όλα αυτά βελτιωμένα σημαντικά είναι τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου Dionic, καθώς παρουσιάζει θετική καθαρή θέση 0,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 30η/6/2013.

Η διοίκηση του ομίλου Dionic συνεχίζει να στηρίζει το αναπτυξιακό και επενδυτικό πλάνο το οποίο έχει θέσει ως προτεραιότητα, ενώ παράλληλα προχωράει στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργικών δομών στις εταιρείες του ομίλου της με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και των συμμετοχών της στους τομείς του διαδικτύου, της ενέργειας, των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του ομίλου προχώρησε:

1 Στη σύσταση και λειτουργία της εταιρείας SHOP 365 Α.Ε. Η εταιρεία έχει σαν αντικείμενο δραστηριότητας της το ηλεκτρονικό εμπόριο (www.shop365.gr). Η μητρική εταιρεία Dionic AEBE κατέχει το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της.

2 Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου SKROUTZ A.E. προχώρησε στην εξαγορά του 80% της εταιρείας «ALVE İNTERNET VE REKLAM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.» η οποία έχει έδρα την Τουρκία και ίδιο αντικείμενο με τη μητρική (www.alve.com) .

3 Η κατά 95% θυγατρική εταιρεία Dionic Bulgaria (έμμεση συμμετοχή μέσω της θυγατρικής Dionic Participation Ltd) προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην οποία δεν συμμετείχε η μητρική εταιρεία Dionic Participation Ltd. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συμμετοχή της να μειωθεί από το 95% που ανέρχονταν πριν την αύξηση στο 46,9%.

4 H διοίκηση του ομίλου προχώρησε στην οριστική διακοπή λειτουργίας της θυγατρικής εταιρείας Shenzen Top Lead Limited με έδρα το Hong Kong (έμμεση συμμετοχή μέσω της θυγατρικής Dionic Participation Ltd). Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία δεν είχε καμία δραστηριότητα και η διακοπή λειτουργίας της δεν ασκεί καμία επίδραση στα μεγέθη του ομίλου καθώς είχε πλήρως απομειωθεί.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι στις 25 Νοεμβρίου 2013 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για τη δημόσια προσφορά μετοχών της εταιρείας, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Ειδικότερα, η Β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 22/7/2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 3.999.726 ευρώ, με την έκδοση 13.332.420 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1,70 νέες κοινές ονομαστικές για κάθε μία παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 1ης/11/2013, μετά από εξουσιοδότηση της Β΄ επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων εξειδίκευσε τους όρους της παρούσας αύξησης και αποφάσισε ότι η τιμή διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 6.352.506 ευρώ και θα διαιρείται σε 21.175.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 3.999.726 ευρώ.