Κινήσεις εξυγίανσης συνεχίζει να πραγματοποιεί η διοίκηση της εταιρείας Compucon Εφαρμογές Υπολογιστών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο επιδιώκοντας συμφωνίες αποπληρωμής των τοκοχρεολυσίων συμβατές με τις επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες. 

Σημειώνεται ότι από τις 21/4/2009 οι μετοχές της εταιρείας έχουν μεταφερθεί σε καθεστώς επιτήρησης καθώς στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2008 οι ζημίες του ομίλου ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης, χωρίς παράλληλα η εταιρεία να έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, η μείωση του κύκλου εργασιών, ως αποτέλεσμα της διαρκούς ύφεσης στον τομέα δραστηριότητας της εταιρίας σε διεθνές επίπεδο, σε συνδυασμό με τη διενέργεια προβλέψεων, επιβάρυναν τα λειτουργικά αποτελέσματα. Στα ενοποιημένα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου δεν ενοποιείται η θυγατρική Cosmos στην Ιαπωνία, μέρος του κύκλου εργασιών της οποίας πραγματοποιείται πλέον μέσω της θυγατρικής Compucon Japan. 

Αναφορικά με την αρνητική καθαρή θέση της εταιρείας η τακτική γενική συνέλευση ενέκρινε την ανάθεση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να ορίσει το ακριβές ύψος και τον τρόπο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στο προσεχές μέλλον και να κάνει τη σχετική εισήγηση για τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης που θα αποφασίσει σχετικά.