Βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους εμφάνισε, στο εννεάμηνο του 2013, ο όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης ΑΕΒΕ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις της εταιρείας σημείωσαν οριακή πτώση, καθώς επηρεάστηκαν αρνητικά από τη μειωμένη δραστηριότητα του Αυγούστου και την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Ωστόσο, η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους και η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της αύξησης του λειτουργικού EBITDA του εννεαμήνου. 

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012,
- Οι πωλήσεις του εννεαμήνου του 2013 μειώθηκαν οριακά κατά 2,2%.
- Το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα.
- Το λειτουργικό ΕΒΙΤDA αυξήθηκε κατά 8%. 

Σύγκριση απόδοσης Γ’ τριμήνου 2013 και 2012 

Για τους προαναφερόμενους λόγους, οι πωλήσεις του ομίλου, το Γ’ τρίμηνο 2013, μειώθηκαν κατά 4,7%, σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2012, ενώ το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 2,3%, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) να μειωθούν κατά 0,6 εκατ. ευρώ. 

Οι πωλήσεις του ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης, κατά το εννεάμηνο του 2013, ανήλθαν στα 197,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 2,2%, σε σύγκριση με το 2012, σαν αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης στα διαρκή αγαθά, λόγω της οικονομικής ύφεσης στην Ευρώπη. 

Το μικτό περιθώριο κέρδους στο 20,0% ήταν υψηλότερο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, λόγω της αύξησης του περιθωρίου μικτού κέρδους, καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής στις πωλήσεις του ομίλου των συσκευαστικών μηχανών, προϊόντων υψηλού περιθωρίου κέρδους. 

Εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται, κυρίως, σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις, καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το λειτουργικό EBITDA εννεαμήνου του 2013 διαμορφώθηκε στα 10,0 εκατ. ευρώ (έναντι 9,3 εκατ. ευρώ, το 2012), αφού, εκτός της αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους, μειώθηκαν και τα λειτουργικά έξοδα. Αντίστοιχα, το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε στα 8,2 εκατ. ευρώ έναντι 8,2 εκατ. ευρώ, για το 2012, στα ίδια επίπεδα δηλαδή του 2012. 

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν στα 11,8 εκατ. ευρώ έναντι 12,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν στα 16,1 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η διεύρυνση των ζημιών οφείλεται στην αναβαλλόμενη φορολογία, σε σύγκριση με το 2012.