Στο ποσό των 52,339 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις της εταιρείας συμμετοχών Βιοκαρπέτ ΑΕ, έναντι 60,195 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012. 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά το εννεάμηνο του 2013 σε ζημίες 852.000 ευρώ, έναντι ζημιών 2,219 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημία 7,298 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 9,046 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημία 7,598 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 9,191 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012. 

Οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν σε 26,384 εκατ. ευρώ έναντι 31,320 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο. Οι εξαγωγές αποτελούν το 50,40% του συνολικού τζίρου. 

Οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας Βιοκαρπέτ ΑΕ ανήλθαν κατά το εννεάμηνο του 2013 σε 3,923 εκατ. ευρώ έναντι 6,064 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012. 

Τα αποτελέσματα της εταιρείας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το εννεάμηνο του 2013 ανήλθαν σε ζημίες 1,875 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 2,576 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 2,892 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 3,457 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2012. Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες 2,716 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 3,612 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012.