Σε διαπραγμάτευση με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του δανεισμού της βρίσκεται η εταιρεία Medicon Hellas. 

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, έχει ξεκινήσει την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των διαγνωστικών εξετάσεων με τη δημιουργία διαγνωστικού κέντρου, ενώ εφαρμόζει πρόγραμμα περιστολής των λειτουργικών δαπανών. 

Σημειώνεται ότι το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του στις 4 Απριλίου 2013, αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του ΧΑ επειδή το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της είναι σημαντικό. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της οφείλονται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή της αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI+), η οποία είχε άμεση αρνητική επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Η διοίκηση της εταιρείας έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της ανωτέρω απόφασης.