Κέρδη 10,22 εκατ. ευρώ εμφάνισαν τα αποτελέσματα της εταιρείας Βαρβαρέσος ΑΕ, στο εννεάμηνο του 2013, έναντι ζημιών – 3,46 εκατ. ευρώ, στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, για το εννεάμηνο 2013, διαμορφώθηκε στα 14,33 εκατ. ευρώ έναντι 10,78 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2012. Οι εξαγωγές, κατά το ίδιο διάστημα, ανήλθαν στα 9,42 εκατ. ευρώ, ποσοστό 65,74% των συνολικών πωλήσεων. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) του εννεαμήνου 2013 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 11,70 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -1,70 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου 2012.
Επισημαίνεται ότι, στις 28.06.2013, ολοκληρώθηκε η καταβολή της επιχορήγησης, ύψους 14.000.000 ευρώ, τα οποία διατέθηκαν στις δανείστριες τράπεζες για μείωση μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας. Το γεγονός αυτό επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα της εταιρείας. 

Στις 15.07.2013, ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 14ης Φεβρουαρίου 2013.
Το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώθηκε στα 1.823.504,70 ευρώ, με την έκδοση 6.078.349 νέων, κοινών, ανωνύμων, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Το ποσοστό της κάλυψης ανήλθε στο 88,48%. 

Λόγω μη έγκαιρης λήψης της σχετικής ανακοίνωσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εισαγωγής σε διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέχρι σήμερα.