Αξιοσημείωτη βελτίωση αποτελεσμάτων σε λειτουργική βάση πέτυχε ο όμιλος της Eurobank το γ' τρίμηνο, με μείωση του λειτουργικού κόστους και του ρυθμού δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση και αύξηση σε έσοδα, καταθέσεις και καθαρά έσοδα από τόκους. 

Παράλληλα, η τράπεζα εμφάνισε ζημιές 285 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, με τα κέρδη προ προβλέψεων να εμφανίζουν αύξηση 53% στα 148 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

- Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ΄ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης.

- Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο με ενίσχυση των οργανικών εσόδων και
επάνοδο των λοιπών εσόδων σε θετικό έδαφος.

- Μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 7% το εννεάμηνο του 2013 (εξαιρουμένου του Νέου ΤΤ & της Νέας
Proton). Επιτυχής ολοκλήρωση εθελουσίας αποχώρησης 1.073 υπαλλήλων με ετήσιο όφελος €61εκ.

- Αύξηση κερδών προ προβλέψεων κατά 53% σε €148εκ. το Γ΄ τρίμηνο.

- Αύξηση καταθέσεων κατά €850εκ. το Γ΄ τρίμηνο (εξαιρουμένου του Νέου ΤΤ & της Νέας Proton) και
σημαντική βελτίωση της σχέσης δανείων προς καταθέσεις σε 111%. Σταδιακή μείωση της εξάρτησης από
το Ευρωσύστημα.

- Μείωση κατά 7% των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα (εξαιρουμένου του
Νέου ΤΤ & της Νέας Proton) το Γ΄ τρίμηνο.

- Ίδια κεφάλαια €5,5δισ. Δείκτης Βασικών Κυρίων Κεφαλαίων (EBA CT1) pro-forma 8,1%.

- Συνολικό αποτέλεσμα -€285εκ. το Γ΄ τρίμηνο ή -€211εκ. εξαιρουμένων των εκτάκτων ζημιών.

O διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε: «Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε παρουσιάζει σημάδια σημαντικής βελτίωσης αλλά ταυτόχρονα ενέχει και πολλαπλές προκλήσεις. Στις προκλήσεις αυτές, η Eurobank ανταποκρίθηκε βελτιώνοντας μια σειρά από ποιοτικά και ποσοτικά μεγέθη της. Ειδικότερα, κατά το Γ΄ τρίμηνο επιτύχαμε αύξηση των καταθέσεων, μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση, περαιτέρω περιορισμό του λειτουργικού κόστους και αύξηση των εσόδων.

Η νομική και λειτουργική ενοποίηση του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton Bank προχωρούν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, με στόχο την επίτευξη συνεργειών που υπολογίζονται σε €200 εκατομμύρια το χρόνο το 2015. Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, που πρόσφατα ολοκληρώσαμε με επιτυχία, οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του κόστους κατά €61 εκατομμύρια το χρόνο.

Χτίζοντας πάνω σε αυτά τα βήματα και βασιζόμενοι στην υψηλή ποιότητα του προσωπικού μας πιστεύουμε ότι η Eurobank θα ισχυροποιήσει τη θέση της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και το ρόλο της στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας».

TAGS