Νέες παρεμβάσεις για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς οπωροκηπευτικών και τη μείωση των τιμών ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε συνεχιζόμενη αδυναμία των παραγωγών να διεκδικήσουν ισχυρό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα οπωροκηπευτικών, καθώς και ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών δομών παραγωγών.

Όσον αφορά στην θέση των χονδρεμπόρων στην εφοδιαστική αλυσίδα, στην έρευνα αναφέρεται ότι παραμένει ισχυρή, χωρίς να προκύπτουν επαρκείς βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας σε επίπεδο χονδρεμπορίου. Αναφορά γίνεται επίσης στον ρόλο των σουπερμάρκετ, ο οποίος φαίνεται να ενισχύεται διαχρονικά στη λιανική διάθεση οπωροκηπευτικών. Οι λαϊκές αγορές εξακολουθούν να έχουν την πρώτη θέση, αλλά παρουσιάζουν πτωτική τάση, όπως και τα παραδοσιακά οπωροπωλεία, που έχουν πλέον μόνο το 10% της λιανικής διάθεσης.

Στις προτάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού περιλαμβάνεται η εισαγωγή ενός ενιαίου πλαισίου φορολογικών διατάξεων για τις γεωργικές επιχειρήσεις και τα γεωργικά εισοδήματα, ιδίως αναφορικά με την τήρηση σχετικών βιβλίων και τη εν γένει φορολογική απεικόνιση στοιχείων. Προτείνονται τροποποιήσεις στον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων (ΚΦΑΣ) και στον Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων για την αποτροπή της πλασματικής αύξησης των τιμών παραγωγού.

Ακόμη, προτείνεται η συμπλήρωση ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των δημοπρατηρίων και εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για νέες δομές παραγωγής, καθώς και για τοπικές δομές πώλησης και διακίνησης οπωροκηπευτικών. Επίσης, ζητούνται πρόσθετες παρεμβάσεις για την απλοποίηση των όρων μίσθωσης και γενικά δραστηριοποίησης επιχειρήσεων στις κεντρικές αγορές.

Συνεχίζοντας, η Επιτροπή ζητεί αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις λαϊκές αγορές και επανεξέταση των όρων αδειοδότησης και λειτουργίας, καθώς και δημιουργία ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία «Αγορών Αγροτών» (Farmers’ Markets).

Η τελευταία πρόταση είναι ο εξορθολογισμός και η απλούστευση λοιπών διατάξεων (αδειοδοτικών, λοιπών διοικητικών και ποινικών), οι οποίες υπό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιέχονται σε διάσπαρτες διατάξεις νομοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε σχετικά:

«Το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα οπωροκηπευτικά.

Σε όσους τομείς απαιτούνται νομοθετικές παρεμβάσεις για ενίσχυση του ανταγωνισμού, άρση εμποδίων, μείωση του κόστους και εκσυγχρονισμό των δομών διακίνησης των προϊόντων, αυτές θα προχωρήσουν άμεσα.

Με στόχο να υπάρξει όφελος τόσο για τους παραγωγούς, με την ισχυροποίηση της θέσης τους στην αγορά όσο και των καταναλωτών με τη συγκράτηση των τιμών».