Παύει από τις 11 Δεκεμβρίου 2013 η διαπραγματεύση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 219.429 μετοχών της Quest Συμμετοχών ΑΕ, λόγω ακύρωσής τους, με σχετική απόφαση της εταιρείας. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η 11 Δεκεμβρίου 2013 ορίζεται ως η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης των 47.849.772 κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Από τις 12 Δεκεμβρίου 2013, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους και αποκόπτεται το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 1,10 ευρώ ανά μετοχή. 

Δικαιούχοι των νέων μετοχών από το reverse split και στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 16η Δεκεμβρίου 2013. 

Διευκρινίζεται ότι το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου θα υπολογισθεί στο νέο αριθμό των μετοχών, όπως θα έχει προκύψει, μετά το reverse split. 

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 11.962.443 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη νέα τελική ονομαστική αξία 0,50 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται η 18η Δεκεμβρίου 2013. 

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρείας, που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανέρχεται σε 11.962.443 κοινές, ονομαστικές μετοχές, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). 

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2013.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί, μέσω της τράπεζας Alpha Bank.