Η Σιδενόρ ΑΕ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη θυγατρική της εταιρεία Jostdex Ltd, με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής, κατά 1.309.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών. 

Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Jostdex Ltd θα ανέρχεται σε 33.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 33.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη, ενώ το νέο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα διαμορφωθεί σε 1.367.000 ευρώ. 

Σημειώνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής της Σιδενόρ ΑΕ στη θυγατρική της εταιρεία θα ανέλθει στο 98%.