Το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων (διάρκειας 26 εβδομάδων), με αμετάβλητο επιτοκιακό κόστος έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας, στο επίπεδο του 4,15%. 

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, κατά τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων, ονομαστικού ύψους 1,25 δισ. ευρώ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,643 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,11 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ. 

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013.