Μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 εκτιμά το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι θα έχει ψηφιστεί η τροπολογία που αφορά στον υποχρεωτικό θεσμό της ειδικής διαμεσολάβησης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, σε μία προσπάθεια να αποσυμφορηθούν τα Ειρηνοδικεία και να τακτοποιούνται ταχύτερα οι υποθέσεις. 

Αυτό ανέφερε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Ν. Κανελλόπουλος σε εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΒΕΑ) για την ίδρυση κέντρου διαμεσολάβησης, με έδρα το κτίριο επί της οδού Ακαδημίας 7. Το ΕΒΕΑ, με την ίδρυση του κέντρου διαμεσολάβησης, αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις- μέλη του, αλλά και γενικότερα για το σύνολο της επιχειρηματικότητας. 

Σε ό,τι αφορά στις εκκρεμείς αιτήσεις για υπερχρεωμένα νοικοκυριά που υπάρχουν στα Ειρηνοδικεία, όπως σχολίασε ο γενικός γραμματέας, η συμφόρηση είναι πρωτοφανής καθώς οι υποθέσεις παίρνουν ημερομηνία δικάσιμου μέχρι και το 2023.
Αναφορικά με τη διαμεσολάβηση για επιχειρηματικά θέματα, επισημάνθηκε και από το γενικό γραμματέα αλλά και από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κ. Μίχαλο ότι η απονομή της δικαιοσύνης κινείται με βραδείς ρυθμούς. 

«Η διαμεσολάβηση σημαίνει λιγότερο κόστος για τον πολίτη και τον επιχειρηματία, αλλά και ταχύτερη λειτουργία στην απονομή Δικαιοσύνης, με τα βασικά της χαρακτηριστικά να εστιάζονται στην εκούσια συμμετοχή, στην αμεροληψία του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, στην αμεσότητα την ταχύτητα και την εμπιστευτικότητα της Διαδικασίας, καθώς και στην εγκυρότητά της μέσω του Κέντρου Διαμεσολάβησης» σημείωσε ο κ. Μίχαλος. 

Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ» έχει ιδρυθεί και υφίσταται στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ) και θα λειτουργεί με διαμεσολαβητές, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και είναι διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προβλέπεται συμβολικό τίμημα για την παροχή της υπηρεσίας από το ΕΒΕΑ.

Οι βασικοί του στόχοι είναι:
- Η επίλυση διαφορών μέσω διαμεσολάβησης.
- Η προώθηση της διαμεσολάβησης ως αποτελεσματικής εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών, με την οποία εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα.
- Η επίλυση διαφορών και διευθέτηση συγκρούσεων μέσω άλλων εναλλακτικών μεθόδων.
- Η διοργάνωση προγραμμάτων- σεμιναρίων ευαισθητοποίησης, ημερίδων και συνεδρίων σχετικά με τη διαμεσολάβηση και άλλες μεθόδους επίλυσης διαφορών.
Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ» δεσμεύεται:
- Να παρέχει πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη φύση της διαμεσολάβησης και των διαδικασιών.
- Να διαχειρίζεται τις διαφορές που παραπέμπονται σε διαμεσολάβηση, μέσω της διοικητικής και της τεχνικής οργάνωσης των διαδικασιών διαμεσολάβησης.
- Να παρέχει βοήθεια στα ενδιαφερόμενα μέρη σε ό,τι αφορά στην επιλογή διαμεσολαβητών από τον κατάλογο πιστοποιημένων διαμεσολαβητών που τηρείται στο Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ.
- Να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και του διαμεσολαβητή, με σκοπό τη διασφάλιση της βέλτιστης επικοινωνίας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.
- Να παρέχει συνδρομή στα ενδιαφερόμενα μέρη για την οργάνωση κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας που ενδέχεται να χρειαστεί κατά την πορεία της διαμεσολάβησης, όπως υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας ή γραμματειακής υποστήριξης.
- Να διαχειρίζεται τις οικονομικές παραμέτρους των διαδικασιών διαμεσολάβησης.
- Να παρέχει τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα τεχνικά μέσα, και τα μέσα διοικητικής μέριμνας που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης.