Η Αιολική ΑΕΕΧ συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 με βασικό θέμα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους μετόχους καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας. 

Επιπλέον, η Γ.Σ. καλείται να εγκρίνει την αλλαγή μελών του διοικητικού συμβουλίου.