Μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι μετοχές της εταιρείας Σέλμαν παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, έως ότου η εταιρεία προβεί στην εκ νέου κατάρτιση και δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1-30.09.2013 σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, γεγονός το οποίο θα πρέπει να προκύπτει από την έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή της. 

Η συνέχιση της αναστολής των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών.