Τη μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών σε κοινές ενέκριναν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της εταιρείας Ηλεκτρονική Αθηνών Α.Ε.Ε., κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΓΣ αποφάσισε τη μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών (20.833.334) σε κοινές, κατόπιν σχετικού αιτήματος των προνομιούχων μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, συνεπεία της ως άνω εταιρικής πράξης. 

Η τακτική γενική συνέλευση παρείχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση αυτή. 

Έτσι, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 7.975.000,20 ευρώ, διαιρείται σε 26.583.334 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία.