Την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων καλούνται να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της εταιρείας Dionic κατά τη διάρκεια έκτακτης γενικής συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2014. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η έκδοση δανείων πραγματοποιείται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και προτείνεται να καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση των πιστωτριών τραπεζών. 

Επίσης, οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, με ομολογίες δυνητικώς μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, που προτείνεται να καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση των πιστωτριών τραπεζών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των υφισταμένων μετόχων και των νέων μετόχων της εταιρείας που θα έχουν συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της που αποφασίσθηκε από την από 22.7.2013 απόφαση της β’ επαναληπτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας. 

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η έγκριση της τροποποίησης των όρων του από 8.10.2010 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας αρχικού ποσού 1,5 εκατ. ευρώ και ήδη ανεξόφλητου κεφαλαίου 520.000 ευρώ κατόπιν της από 4.10.2013 απόφασης της συνέλευσης των ομολογιούχων. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η α’ επαναληπτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2014 και η β’ επαναληπτική γενική συνέλευση στις 31 Ιανουαρίου 2014.