Η εταιρία Κορρές, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε ανώτερα στελέχη της εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών (stock option), ανακοινώνει ότι 3 στελέχη της κατέθεσαν δηλώσεις άσκησης για το σύνολο των δικαιωμάτων που είχε απονεμηθεί σε καθένα εξ αυτών, κατά το χρονικό διάστημα από 15/11/2013 έως και 3/12/2013, ήτοι εντός της προβλεπόμενης στο πρόγραμμα περιόδου άσκησης. 

Συνολικά διατέθηκαν 136.500 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας με τιμή διάθεσης 0,39 ευρώ ανά μετοχή. Η δε καταβολή σε μετρητά του ποσού αγοράς των ανωτέρω ολοκληρώθηκε στις 3/12/2013 και ανήλθε στα 53.235 ευρώ. 

Εν συνεχεία το Δ.Σ. της εταιρίας κατά την από 4/12/2013 συνεδρίασή του αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 53.235 ευρώ, με την έκδοση 136.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας, 0,39 ευρώ η καθεμία. 

Περαιτέρω, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρίας, πιστοποίησε την καταβολή του ως άνω ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προέβη στις 11/12/2013 στην καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρησης 133943 και 133957 και αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-7269, της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της πιστοποίησης της καταβολής της αύξησης αυτής, αντίστοιχα. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, μετά την κατά την ως άνω αύξησή του, ανέρχεται σε 5.298.735,00 ευρώ και διαιρείται σε 13.586.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η καθεμία. Η εταιρία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι ως άνω 136.500 νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.