Την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 136.500 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Κορρές ΑΕ Φυσικά Προϊόντα.

Οι εν λόγω μετοχές προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 53.235,00 ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από τα μέλη του ΔΣ και τα στελέχη της εταιρείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 3 άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,39 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, στις 22.05.2013 και του διοικητικού της συμβουλίου, στις 15.11.2013. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας, στις 04.12.2013, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω γενικής συνέλευσης και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με την υπ' αριθμ. Κ2-7269 σχετική ανακοίνωση. 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή του της 16/12/2013, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 136.500 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. 

Με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από την 18/12/2013. 

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).