Η 30η Δεκεμβρίου 2013 ορίζεται ως η ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,07 ευρώ ανά μετοχή) για τους μετόχους της Mevaco

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 22α Νοεμβρίου 2013, αποφάσισε, μεταξύ άλλων: 

- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 735.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, δηλαδή από 0,90 ευρώ σε 0,97 ευρώ και 

- Την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 735.000,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, δηλαδή από 0,97 ευρώ σε 0,90 ευρώ και με την επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της εταιρείας. 

Μετά την ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 9.450.000,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 10.500.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης. 

Την 04-12-2013, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-7126/04-12-2013 απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε, κατά τη συνεδρίαση αυτής της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για την ταυτόχρονη αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή. 

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου, βάσει του κανόνα προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την 23η Δεκεμβρίου 2013 (ημερομηνία αποκοπής η 19η Δεκεμβρίου 2013, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών). 

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθ. 27 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, όπως ισχύει. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,07 ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η 30η Δεκεμβρίου 2013. 

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει, από την 30η Δεκεμβρίου 2013 και θα πραγματοποιηθεί, μέσω της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ».