Η Αιολική ΑΕΕΧ ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25-11-2013 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των 2.235.600,00 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,45 ευρώ σε 1,25 ευρώ. 

Μετά την ως άνω επιστροφή κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 13.972.500,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.178.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την αριθ K2-7355/12-12-2013 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Το Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 16.12.2013 ενημερώθηκε για την μείωση ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,20 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 18.12.2013, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α με τη νέα ονομαστική αξία, 1,25 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στου μετόχους ποσού ευρώ 0,20 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 20.12.2013( record date) για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 27.12.2013 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας «EUROBANK ERGASIAS A.E.