Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στο σύνολο της οικονομίας μειώθηκε στην Κύπρο κατά 7,6% σε ονομαστικές τιμές, το τρίτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Στην Ευρωζώνη το ωριαίο κόστος αυξήθηκε 1,0%, ενώ η ίδια αύξηση καταγράφηκε και στην ΕΕ.

Η μέση μείωση του κόστους εργασίας στην Κύπρο, που ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρωζώνη και την ΕΕ μετά την Ελλάδα (-8,4% το δεύτερο τρίμηνο), προκύπτει από τη μείωση κατά 7,7% του μισθολογικού κόστους και 6,7% του μη μισθολογικού κόστους.

Αναφορικά με τους επιμέρους τομείς, το συνολικό ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο μειώθηκε 3,4% στη βιομηχανία, έναντι αύξησης 1,6% στην Ευρωζώνη και 1,4% στην ΕΕ. 

Στις κατασκευές το κόστος εργασίας μειώθηκε 6,1% στην Κύπρο, έναντι μειώσεων 0,2% στην Ευρωζώνη και επίσης 0,2% στο σύνολο της ΕΕ.

Τέλος, στον τομέα των υπηρεσιών το ωριαίο κόστος εργασίας μειώθηκε στην Κύπρο 5,5% έναντι αυξήσεων 1,0% στην Ευρωζώνη και 1,0% στο σύνολο της ΕΕ. 

Η εξέλιξη του μέσου ωριαίου συνολικού (μισθολογικό και μη μισθολογικό) κόστους εργασίας το τρίτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2012 ήταν σε ονομαστικές τιμές στις χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία το εξής: Κύπρος -7,6%, Ελλάδα 8,4% (στοιχεία δεύτερου τριμήνου), Σλοβενία -0,6%, Λουξεμβούργο +1,5%, Μάλτα +2,9%, Ολλανδία +2,3%, Πορτογαλία -0,1%, Αυστρία +3,9%, Φινλανδία +1,1%, Ισπανία +0,5%, Ιρλανδία -1,6%, Γαλλία +0,4%, Σλοβακία +2,4%, Βέλγιο +2,1%, Γερμανία +1,6%,  Εσθονία +8,1%, Ιταλία +0,4%.