Κάτω από 10% διαμορφώνεται πλέον το ποσοστό της Franklin Templeton Institutional LLC στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας Jumbo

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Franklin Templeton Institutional LLC, η οποία ενεργεί με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων και έχει την εξουσία να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για τα κεφάλαια και τους λογαριασμούς υπό τη διαχείρισή της κατά διακριτική ευχέρεια, γνωστοποίησε προς την εταιρεία Jumbo με επιστολή στις 13 Δεκεμβρίου 2013 ότι το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία έχει κατέλθει του ορίου του 10% από τις 12 Δεκεμβρίου 2013. 

Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της Jumbo ΑΕΕ, που κατείχε έμμεσα η Franklin Templeton Institutional LLC στις 12 Δεκεμβρίου 2013 ήταν 12.728.037 ή ποσοστό 9,8% ενώ ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 12.994.423 ή ποσοστό 10%.