Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «MLS Πληροφορική Α.Ε.»,  καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17/1/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, 17ης Νοεμβρίου 79.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*«Μεταφορά ποσού 1.875.866,25 € από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού για την εξασφάλιση της υποχρέωσης κάλυψης της ίδιας συμμετοχής (σε ποσοστό 53,24% του συνολικού προϋπολογισμού) στα πλαίσια της Δράσης ΕΣΠΑ του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε.: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ICT4GROWTH)», σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 15421/21-11-2013 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. και δέσμευση για τη μη διανομή αυτού του αποθεματικού την επόμενη πενταετία από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.»

*«Μεταφορά ποσού 928.125 € από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού για την εξασφάλιση της υποχρέωσης κάλυψης ποσοστού 50% της ίδιας συμμετοχής στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 7409/ΔΒΕ 1108/22-6-2011 εγκριτική απόφαση υπαγωγής και δέσμευση για τη μη διανομή αυτού του αποθεματικού την επόμενη πενταετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης».
Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Τρίτη 28η Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.