Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 19.12.2013 αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος ποσού 0,2967 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 352.793 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,30 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,27 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του προμερίσματος χρήσης 2013 ορίσθηκε η 17.01.2014. Δικαιούχοι στη λήψη του προμερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 21.01.2014 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 24.01.2014 από την από την πληρώτρια τράπεζα Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Οι κ.κ. μέτοχοι που έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους (Χρηματιστηριακές Εταιρίες και Τράπεζες) θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω των Χειριστών τους. Οι Χειριστές θα απευθύνονται στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Υποδ/νση Αναδοχών και Ειδικών Λειτουργιών αρμόδιοι κ.κ. Ηλίας Δημητρίου, τηλ : 210 9477 833 και Μάρκος Αλβέρτης 210 9477 708).