Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για τους οφειλέτες που θέλουν να ενταχθούν στο καθεστώς προστασίας της κύριας κατοικίας τους για τη μεταβατική περίοδο του ενός χρόνου, έως το τέλος του 2014.

Η προθεσμία για να δηλώσουν την πρόθεσή τους να ενταχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου (υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι χθες βράδυ θα ψηφίζονταν) λήγει στο τέλος Ιανουαρίου του 2014, διαφορετικά αίρεται η προστασία, και η τράπεζα ή ο δανειστής μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία του πλειστηριασμού.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ο νόμος δίνει και μία δεύτερη ευκαιρία στον οφειλέτη, καθώς μπορεί εντός δύο μηνών από την εκκίνηση της διαδικασίας του πλειστηριασμού και την επίδοση προς εκτέλεση της επιταγής, να προστρέξει και να υποβάλει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, που θα του επιτρέψει την προστασία της πρώτης του κατοικίας.

Το ενδιαφέρον ένταξης στη ρύθμιση γίνεται με μια απλή δήλωση με τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, αλλά και λεπτομερή αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Δεν διευκρινίζεται, ωστόσο, αν αυτό αφορά το σύνολο των λογαριασμών που διαθέτει και τι γίνεται σε περίπτωση συνδικαιούχων ενός ή περισσότερων λογαριασμών.

Η προστασία της πρώτης κατοικίας αφορά κάθε τύπου οφειλή – είτε αυτή είναι προς τράπεζα είτε όχι. Δεν παρέχεται για οφειλές που προέκυψαν από αδικοπραξία που διεπράχθη με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, τέλη προς ΝΠΔΔ και εισφορές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης ή οφειλών που προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Προϋποθέσεις υπαγωγής είναι: • Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

• Το καθαρό οικογενειακό του εισόδημα (χωρίς τις κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) να μην υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ.

• Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του να μην ξεπερνά τις 270.000 ευρώ, από την οποία το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, άτομα με αναπηρία άνω του 67% και όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα παραπάνω όρια των προϋποθέσεων, προσαυξάνονται κατά 10%.

Δηλαδή η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας πρέπει να είναι έως τις 220.000 ευρώ, το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο ή ίσο των 38.500 ευρώ, η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας μικρότερη ή ίση των 297.000 ευρώ και από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 16.500 ευρώ.

Το νομοσχέδιο ορίζει επίσης την προστασία του εγγυητή, η οποία αίρεται σε περίπτωση που αρθεί η προστασία για τον πρωτοφειλέτη. Η προστασία του δανειολήπη αίρεται επίσης στην περίπτωση που δεν προσκομίσει εντός ενός μήνα από την ημέρα που θα του ζητηθούν από τον δανειστή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αφορούν στην πιστοποίηση της πρώτης κατοικίας, του εισοδήματός του και της περιουσιακής του κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού, οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν δόσεις ίσες με το 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.

Ειδικά για όσους έχουν τρία η περισσότερα παιδιά και τους ανάπηρους, το όριο του οικογενειακού εισοδήματος αυξάνεται από τις 15.000 στις 20.000 χιλιάδες ευρώ και παράλληλα η δόση που θα πληρώνουν θα είναι στο 10%. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους, το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20% (το αρχικό κείμενο προέβλεπε 30%) της τελευταίας ενήμερης δόσης.