Σε ποσοστό 47,6254% ανήλθε η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Dionic.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ποσού 3.999.726,00 ευρώ, με την έκδοση 13.332.420 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1,70 νέες κοινές ονομαστικές για κάθε μία παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση καλύφθηκε μερικώς μέσω άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης παλαιών μετόχων και εγγραφών και προεγγραφών υπέρ παλαιών και νέων μετόχων και η κάλυψη ανέρχεται σε ποσοστό 47,6254% ήτοι 6.349.629 νέες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 1.904.891,33 ευρώ. 

Στην αύξηση συμμετείχαν 83 μέτοχοι, οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης από την 4.12.2013 έως και την 18.12.2013, με την καταβολή σε μετρητά συνολικού ποσού 284.878,50 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 949.595 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,1224%, ενώ 12.372.825 μετοχές έμειναν αδιάθετες. 

Με την από 20/12/2013 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας 5.400.034 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν με βάση των προεγγραφών σε παλαιούς και νέους μετόχους που κατέβαλαν 1.620.012,83 ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω εγγραφών και προεγγραφών υπέρ παλαιών και νέων μετόχων να ανέρχεται σε 47,6254% ήτοι 6.349.629 νέες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 1.904.891,33 ευρώ.