Υπεγράφη το πρόγραμμα και η σύμβαση κάλυψης του κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 65 εκατ. ευρώ της εισηγμένης εταιρείας F.G. EUROPE AE με τις τράπεζες EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΕΝΙΚΗ, ALPHA BANK και ΕΘΝΙΚΗ, με ποσοστά συμμετοχής 33,31%, 26,72%, 3,08%, 23,82% και 13,08% αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου και η κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης. 

Το δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη. Η εξόφληση του δανείου θα γίνει σε 10 συνολικά εξαμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι εννέα ποσού 5.050.500 ευρώ και η δέκατη 19.545.500 ευρώ. 

Το επιτόκιο του δανείου συμφωνήθηκε σε EURIBOR πλέον περιθωρίου 5,5%. Το περιθώριο με βάσει τους ισχύοντες δείκτες, κυμαίνεται από 4-6%. 

Το δάνειο καλύπτεται με την προσωπική εγγύηση του Γ. Φειδάκη και με ενεχυρίαση απαιτήσεων σε ποσοστό 10% του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου.