Πρωτογενές πλεόνασμα 2,778 δισ. ευρώ προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 11μηνο  Ιανουαρίου – Νοεμβρίου, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1.420 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.659 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, παρουσιάζεται έλλειμμα  στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3,155 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 12,853 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και αναθεωρημένου στόχου για έλλειμμα 4,29 δισ. ευρώ.  

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 47,231 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 136 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι του αναθεωρημένου στόχου (47.095 εκατ. ευρώ). 

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,807 δισ. ευρώ, 125 εκατ. ευρώ ή 0,3% υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων του 2013 (42,682 δισ. ευρώ). 

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 39.549 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας οριακά το στόχο κατά 8 εκατ. ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον επικαιροποιημένο στόχο του 11μήνου είναι οι εξής:
1.       Οι φόροι περιουσίας κατά 109 εκατ. ευρώ ή 4,2%,
2.       Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 53 εκατ. ευρώ ή 2%,
3.       Ο Φ.Π.Α λοιπών προϊόντων κατά 213 εκατ. ευρώ ή 2,1%,
4.       Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 81 εκατ. ευρώ ή 3,8%.
Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου:
1.       Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 107 εκατ. ευρώ ή 1,5%
2.       Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 130 εκατ. ευρώ ή 5,4%. 

Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,471 δισ. ευρώ, υστερώντας κατά 24 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου. Επιπλέον του ποσού αυτού έχουν επιστραφεί 639 εκατ. ευρώ που αφορούν παρελθόντα οικονομικά έτη.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4.424 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 11 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου αλλά, 49,6% υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012. 

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 50,385 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 999 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (51,384 δισ. ευρώ). 

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικων, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 46,435 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του αναθεωρημένου στόχου κατά 744 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 523 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (39.795 εκατ. ευρώ). 

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8.651 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 15,7%. 

Η μείωση αυτή, όπως σημειώνει το υπουργείο, οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 3.110 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 7,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.501 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 48,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.