Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 1.662.629,20 ευρώ αποφάσισε, μεταξύ άλλων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της AS Company που συστάθηκε σήμερα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε τα ακόλουθα: 

1. (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 1.662.629,20 €, από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών από κέρδη συμμετοχών και χρεογράφων, φορολογηθέντων αποθεματικών από κέρδη παρελθουσών χρήσεων και από την κεφαλαιοποίηση μέρους των φορολογηθέντων κερδών εις νέον και (β) την έκδοση 4.375.340 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,38 €, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν προς τους μετόχους, με αναλογία 2 νέες προς 10 παλαιές μετοχές. 

Έγκυρες ψήφοι: 14.595.346. Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου: 66,72%. 

Υπέρ: 14.595.346. Kατά: 0. Αποχή: 0. 

2. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθούν οι ως άνω μεταβολές. 

Έγκυρες ψήφοι: 14.595.346. Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου: 66,72%. 

Υπέρ: 14.595.346. Kατά: 0. Αποχή: 0. 

3. Την παροχή των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε σχέση με τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της αύξησης κεφαλαίου και την έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών. 

Έγκυρες ψήφοι: 14.595.346. Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου: 66,72%. 

Υπέρ: 14.595.346. Kατά: 0. Αποχή: 0.

Σημειώνεται ότι στη συνέλευση παραστάθηκαν τέσσερις μέτοχοι που κατέχουν 14.595.346 μετοχές, ήτοι ποσοστό 66,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.