Με νέα ονομαστική αξία 1,68 ευρώ ανά τεμάχιο θα ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας Καράτζη ΑΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 3 Ιανουαρίου. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 20/11/2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των 3.523.150,08 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: Ποσού 2.593.914,40 ευρώ κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 1828/89 και ποσού 929.235,68 ευρώ από διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,44 ευρώ σε 1,68 ευρώ. 

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 24.662.050,56 ευρώ, διαιρούμενο σε 14.679.792 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,68 ευρώ. 

To υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, με την υπ’ αριθ. Κ2-7372/12-12-2013 απόφασή του, ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, ενώ και η «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», στη συνεδρίασή της 27/12/2013, ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.