Με ποσοστό 6,56% συμμετέχει η Eurobank στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Trust Ανδρομέδα.

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.  σε συνέχεια της από 30/12/2013 γνωστοποίησης, που έλαβε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

- Ταυτότητα του εκδότη των μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου: ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.E.X..
- Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.
- Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.(«Eurobank»).
- Ημερομηνία της μεταβολής: 27/12/2013.
- Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή: Αριθμός μετοχών 27.400 (έμμεσα), αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 27.400 (έμμεσα), ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου 6,56% (έμμεσα).
- Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή: Αριθμός μετοχών 27.400 (άμεσα), αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 27.400 (άμεσα), ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου 6,56% (άμεσα).

Πρόσθετες πληροφορίες: Η Eurobank συμμετείχε έμμεσα, μέσω της 100% θυγατρικής της, «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.», στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Alpha Trust Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ.» με ποσοστό 6,56%, που αντιστοιχεί σε 27.400 μετοχές.

Στις 27.12.2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η με αριθμό Κ2-7651/27.12.2013 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» από την Eurobank.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:

1. Η Eurobank συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Alpha Trust Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ.» με ποσοστό 6,56%, που αντιστοιχεί σε 27.400 μετοχές.
2. Δεν επέρχεται μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου που κατέχει, στην Alpha Trust Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ., το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο είναι ο ελέγχων μέτοχος τόσο της Eurobank όσο και της –συγχωνευόμενης- εταιρίας «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» και εξακολουθεί να κατέχει έμμεσα μέσω της Eurobank το ανωτέρω ποσοστό.