Στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντάσσονται από 1/12/2013, οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και υπέρ του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Διοικήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑ - ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ από το νέο έτος, οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό υπαγόμενο στην Ασφάλιση των Φορέων αυτών και στην Ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούνται να δηλώνουν τις Ασφαλιστικές Εισφορές στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) που υποβάλλουν σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία.

Την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ έχουν και αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ, και στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

Επειδή τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής, είναι πιθανόν να μην έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο Ενιαίο Μητρώο Εργοδοτών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), καλούνται μέχρι 15/1/2014 να μεταβούν στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου και Αριθμός Μητρώου Εργοδότη.

Τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, (www.ika.gr/Άντληση εντύπων/ Εργαλεία).

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι, χωρίς απόδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου και Αριθμού Μητρώου Εργοδότη δεν είναι δυνατή υποβολή (ΑΠΔ) από τους αυτοαπασχολούμενους που υπάγονται ήδη στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ.