Στο 100% ανήλθε το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως ανακοίνωσε η «Ευρωσύμβουλοι ΑΕ», αναφέροντας ότι το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 367.380,00 ευρώ (612.300 νέες μετοχές επί 0,60 ευρώ ονομαστική αξία κάθε μετοχής). 

Η εταιρεία επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 30.11.2013 και πραγματοποιήθηκε από τις 16.12.2013 έως και τις 30.12.2013, καταρχήν καλύφθηκε από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης 118 μετόχων κατά ποσοστό 66,485%, με την καταβολή συνολικού ποσού 529.211,80 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 407.086 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές (ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστης σε τιμή διάθεσης 1,30 ευρώ εκάστη), ενώ ποσοστό 33,515% (από τις συνολικά 612.300 νέες μετοχές που αποφασίσθηκε ότι θα εκδοθούν), δηλαδή 205.214 μετοχές έμειναν αδιάθετες. 

Με την από 30.12.2013 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, οι ως άνω 205.214 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν προς ικανοποίηση των προεγγραφών οι οποίες έγιναν από 30 μετόχους για επιπλέον μετοχές (πέραν αυτών που δικαιούνταν από το ασκηθέν δικαίωμα προτίμησης). Επειδή οι προεγγραφές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τους μετόχους, υπερέβησαν τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που μπορούσαν να δοθούν, (καθώς υπήρξαν προεγγραφές για συνολικά 247.937 μετοχές), η διάθεση τους έγινε από το ΔΣ, αναλογικά και, σύμφωνα με όσα προβλέφθηκαν από την έκτακτη ΓΣ της 30.11.2013 . Ως εκ τούτου, οι 30 μέτοχοι οι οποίοι προεγγράφηκαν για επιπλέον μετοχές, ικανοποιήθηκαν για ποσοστό 82,769% του αριθμού μετοχών για τις οποίες προεγγράφηκαν. 

Κατόπιν τούτων, το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο 100% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 367.380,00 ευρώ (612.300 νέες μετοχές επί 0,60 ευρώ ονομαστική αξία κάθε μετοχής). Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης κάθε μετοχής (1,30 ευρώ) και της ονομαστικής αξίας (0,60 ευρώ) κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 428.610,00 ευρώ, θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 795.990,00 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 367.380,00 ευρώ, με την έκδοση 612.300 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη. Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη μερίδα και το λογαριασμό αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. 

Επίσης, όπως αναφέρεται σε ξεχωριστή ανακοίνωση, κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 30/11/2013, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα ανέρχεται στα 4.775.940 ευρώ, διαιρούμενο σε 7.959.900 κοινές, ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία.